W Specjalistycznym Gabinecie Logopedycznym oferujemy pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym w zakresie:

 • diagnozy zaburzeń mowy,
 • terapii wad wymowy – gdy jedna lub więcej głosek wypowiadana jest niezgodnie z prawidłowościami obowiązującymi w danym języku np. seplenienie, reranie itp.,
 •     terapii opóźnionego rozwoju mowy w tym związanego z niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną i innymi współwystępującymi zaburzeniami – w przypadku gdy określony etap mowy dziecka nie pojawił się w czasie powszechnie uznanym za właściwy, tj. wystąpił później niż u rówieśników lub nie pojawił się wcale,
 •     terapii mowy bezdźwięcznej – gdy głoski dźwięczne zastępowane są odpowiednikami bezdźwięcznymi, np. głoska w zamieniana jest na f, wata – fata itp.
 •     terapii niepłynności mówienia – gdy głoski, sylaby lub wyrazy są powtarzane bądź przeciągane, występują pauzy i bloki w mówieniu,
 •     terapii pourazowych zaburzeń mowy, np. mowy osób po udarach, wypadkach itp.,
 •     terapii specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji – przejawiającej się w przestawianiu liter w wyrazie, myleniu znaków o podobnym kształcie, przestawianiu wyrazów w zdaniu itp., dysgrafii – przejawiającej się w zaburzeniach funkcji pisania, niekształtnym i nieczytelnym piśmie, wykraczającym poza linie itp., dysortografii – trudności w nauce ortografii,
 •     terapii zaburzeń słuchu fonematycznego – dla osób przejawiających trudności w rozróżnianiu wyrazów podobnych brzmieniowo, mają zaburzenia artykulacyjne i trudności w nauce czytania i pisania,
 •     ćwiczeń dykcji czyli sztuki poprawnego wypowiadania się – szczególnie dla osób mających trudności w zakresie wyrazistości wypowiedzi oraz kandydatów na wyższe uczelnie na kierunkach: dziennikarstwo, aktorstwo, studia przygotowujące do zawodu nauczyciela itp.

Pomocy udziela specjalista logopeda z gruntownym przygotowaniem praktycznym oraz dużą wiedzą teoretyczną i doświadczeniem zawodowym.

W Specjalistycznym Gabinecie Logopedycznym oferujemy pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym w zakresie:

 • diagnozy zaburzeń mowy,
 • terapii wad wymowy – gdy jedna lub więcej głosek wypowiadana jest niezgodnie z prawidłowościami obowiązującymi w danym języku np. seplenienie, reranie itp.,
 •     terapii opóźnionego rozwoju mowy w tym związanego z niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną i innymi współwystępującymi zaburzeniami – w przypadku gdy określony etap mowy dziecka nie pojawił się w czasie powszechnie uznanym za właściwy, tj. wystąpił później niż u rówieśników lub nie pojawił się wcale,
 •     terapii mowy bezdźwięcznej – gdy głoski dźwięczne zastępowane są odpowiednikami bezdźwięcznymi, np. głoska w zamieniana jest na f, wata – fata itp.
 •     terapii niepłynności mówienia – gdy głoski, sylaby lub wyrazy są powtarzane bądź przeciągane, występują pauzy i bloki w mówieniu,
 •     terapii pourazowych zaburzeń mowy, np. mowy osób po udarach, wypadkach itp.,
 •     terapii specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji – przejawiającej się w przestawianiu liter w wyrazie, myleniu znaków o podobnym kształcie, przestawianiu wyrazów w zdaniu itp., dysgrafii – przejawiającej się w zaburzeniach funkcji pisania, niekształtnym i nieczytelnym piśmie, wykraczającym poza linie itp., dysortografii – trudności w nauce ortografii,
 •     terapii zaburzeń słuchu fonematycznego – dla osób przejawiających trudności w rozróżnianiu wyrazów podobnych brzmieniowo, mają zaburzenia artykulacyjne i trudności w nauce czytania i pisania,
 •     ćwiczeń dykcji czyli sztuki poprawnego wypowiadania się – szczególnie dla osób mających trudności w zakresie wyrazistości wypowiedzi oraz kandydatów na wyższe uczelnie na kierunkach: dziennikarstwo, aktorstwo, studia przygotowujące do zawodu nauczyciela itp.

Pomocy udziela specjalista logopeda z gruntownym przygotowaniem praktycznym oraz dużą wiedzą teoretyczną i doświadczeniem zawodowym.

Pliki do pobrania